Školní řád

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní řád – platný pro rok 2016/2017


 

 

Obsah

 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu. 3

 

 1. Cílepředškolního vzdělání 3

 

 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců dětí 4

 

 1. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 6

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy. 6

5.2   Odpovědnost za bezpečnost dítěte. 7

5.3   Postup při nevyzvednutí dítěte.

5.4   Zajištění bezpečnosti MŠ. .

 1. 1. 1 Omluvy. .
 2. 1. 5 Organizace dne v mateřské škole.
 3. 1. 6 Řízené činnosti, pobyt venku. 9
 4. 1. 7 Odpolední odpočinek. 9
 5. 1. 8 Zotavovací pobyty. 9
 6. 1. 9 Akce školy. 9

5.2   Stravování dítěte, úplata za školní stravování 10

5.3   Úplata za předškolní vzdělávání .

5.4   Osvobození od úplaty. 11

5.5   Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 12

5.6   Zkušební pobyt 13

5.7   Předčasné ukončení předškolního vzdělávání 13

5.8 Přihlašování v době vedlejších prázdnin.

5.9 Přerušení provozu. 13

5.10Provoz mateřské školy v červenci a srpnu. 14

 

6      Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 14

 

6.1   Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 14

6.2   První pomoc a ošetření 14

6.3 Ochrana před návykovými látkami 15

6.4   Pobyt mimo MŠ. 15

 

 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy. 15

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí 16

 

 1. Ostatní činnosti mateřské školy. 16

9.1   Zájmové kroužky. 16

9.2   Zotavovací pobyty, školní výlety. 16

 

10    Závěrečná ustanovení 16

1.       Vydání, obsah a závaznost školního řádu

 1. 1 Vydání školního řádu

Na základě ustanovení §30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitelka školy tento školní řád. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu postupuje MŠ v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a ustanoveními Vyhlášky MŠMT č. 14/2005 novelizované vyhláškou č. 43/2006 o předškolním vzdělávání

1.2       obsah školního řádu

Obsahem školního řádu jsou podrobnosti o povinnostech a právech dětí a jejich zákonných zástupců, seznámení s pravidly vzájemných vztahů se zaměstnanci školy, cíle předškolního vzdělávání, ochrana dětí a podmínky zajištění bezpečnosti dětí, zacházení s majetkem školy a ochrana majetku školy.

 

 1. 3 závaznost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

 

 2.      Cíle předškolního vzdělání

2.1       Rozvoj osobnosti dítěte

Cílem předškolního vzdělání (§33, zákona) je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

2.2       Školní vzdělávací program

Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT č. j. 32 405/2004-22 ze dne 3. 1. 2005. Je zveřejněn na webových stránkách a v přístupném místě mateřské školy (nástěnka v šatně). Upřednostňujeme osobnostně orientovaný model výchovy a prožitkové metody učení.

 

2.3       Základní cíle školního vzdělávacího programu

 1. Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení
 2.     Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3.     Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná  osobnost působící na své okolí.

 

2.4       Spolupráce se zákonnými zástupci

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

2.5       Chovné programy

Součástí Školního vzdělávacího plánu jsou i chovné programy, děti mají možnost se setkat s živými zvířaty tuzemskými i exotickými (hmyz, obojživelníci, králík, morče, pes, vodní želvy, ryby aj.)

 

3.       Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců dětí

3.1       Děti mají právo

 

 1. Dítě má právo být respektován jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého, tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektovali ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí….).
 2. Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem
 3. Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.
 4. Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.
 5. Dítě má právo na psychicky i fyzicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.
 6. Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.
 7. Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup).

 

3.2       Děti mají povinnost

 1. Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.
 2. Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.
 3. Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.
 4. Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.
 5. Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.
 6. Dítě má povinnost oznámit učitelce, nebo ostatním zaměstnancům školy, jakékoliv přání, nebo potřebu.
 7. Dítě má povinnost oznámit učitelce, nebo ostatním zaměstnancům školy, jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání, odlišné od dohodnutých pravidel.

3.3       Zákonní zástupci dětí mají právo

 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte,
 2. Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky.
 3. Na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v náležitostech týkajících se předškolního vzdělávání dítěte,
 4. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.
 5. Na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.
 6. Diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 7. Spolurozhodovat při řešení problémů, při plánování programu mateřské školy
 8. Volného přístupu do tříd, možnost účastnit se různých programů, možnost podílet se na dění v mateřské škole
 9. Projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ, učitelce, zástupkyni, nebo řediteli školy.
 10. Přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

3.4       Zákonní zástupci dětí jsou povinni

 1. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání; (včetně výskytu vší) okamžitě informovat třídního učitele a zahájit příslušnou léčbu. Dítě do školy poslat až po úplném vyléčení (bez hnid). Zamlčení zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu.
 2. Zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy pravidelně (§22 odst. 3 písm. a zákona), zdravé, bez vnějších známek akutního onemocnění, čisté a řádně upravené; (učitelka má právo při zjištění vnějších známek onemocnění- teplota, silné zahlenění apod. požadovat po rodičích potvrzení od lékaře, že dítě smí do kolektivu, nebo zavolat zákonným zástupcům, aby si dítě odvedli domů)
 3. Oznamovat neprodleně ve škole, podle §28 odst. 2 a 3 zákona, všechny další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích (místo trvalého bydliště, jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení).
 4. Řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny (výdejny) a respektovat další vnitřní předpisy školy.
 5. Provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné, dle daných pravidel.
 6. Mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou
 7. Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné;
 8. Dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy;

4.        Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 1. Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
 2. Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů, podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
 3. Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
 4. Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.
 5. Informace, které zákonný zástupce poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost, …) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 6.  Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

5.        Provoz a vnitřní režim školy

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžné třídy, nebo 12 dětí ze třídy, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, určí ředitel počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

5.1       Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Mateřská škola Jíloviště poskytuje předškolní vzdělávání na adrese: U Hřiště 281, 252 02 Jíloviště (§30 odst.1. písm. b) školského zákona)

5.2       Odpovědnost za bezpečnost dítěte

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě (§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.). Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Pokud je pověřenou osobou nezletilý/á, vystaví rodiče nebo zákonní zástupci písemné zmocnění, prohlášení, že přebírají za nezletilou pověřenou osobu plnou zodpovědnost.

5.3      Postup při nevyzvednutí dítěte

Pokud zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené provozní doby školy, příslušný pedagogický pracovník:

 1. a)     pokusí se telefonicky kontaktovat zákonného zástupce
 2. b)     informuje ředitele školy
 3. c)     Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD obrátí se na obecní úřad Jíloviště, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit neodkladnou péči a zároveň na Policii ČR.
 4. d) Zaměstnavatel uhradí zaměstnanci plat (příp. mzdu) a příplatek za přespočetné hodiny nad stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti a má regresní nárok vůči zákonnému zástupci. Zákonný zástupce má ve smyslu § 2910 6 občanského zákoníku povinnost k náhradě škody.
 5. e)   Škoda se podle § 2951 7 občanského zákoníku hradí v penězích a podle § 295 občanského zákoníku se hradí skutečná škoda. Zákonný zástupce tak nahradí nejen mzdové prostředky, ale i případné další náklady. Paragraf 2911 9 občanského zákoníku presumuje nedbalostní porušení, zákonný zástupce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že nejednal zaviněně (§ 2910 občanského zákoníku).
 6. f) Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má mateřská škola povinnost informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu mateřské školy. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) školského zákona.

5.4       Zajištění bezpečnosti MŠ

Vstup do budovy mateřské školy je jištěn elektronickým zařízením. Pro bezpečnost dětí je důležité, aby zákonní zástupci a jimi pověřené osoby vstupovali do budovy jednotlivě a nevpouštěli s sebou cizí, neznámé osoby. V rámci bezpečnosti dětí je nutné se přesvědčit, že jsou dveře skutečně dovřené a není možné je z vnější strany otevřít.

Areál školy bude v 8.15 hod. uzamčen.

Zpřístupněn bude od 12. 30 do 13.10 a od 14. 45 do 17.00

 

5.5       Provoz MŠ

 1. Provoz MŠ je stanoven od 7.00 hod. do 17.00 hod
 2. Příchod dětí do mateřské školy končí v 8.15 hod. Pozdější příchod dítěte je možný jen
 3. na základě předchozí dohody rodičů s třídní učitelkou.
 4. Vyzvedávání dětí po obědě je doporučováno: od 12.30 do 13.00 hod.
 5. Vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku je možné od 14.45 hod. do konce provozu, tj. 17.00 hod. Při vyzvedávání dětí se doporučuje rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje k dokončení započaté hry a k úklidu hraček. Prosíme rodiče, aby respektovali provozní dobu do 17.00 hodin a své dítě si vyzvedli tak, aby v 17 hodin mohla být školka uzavřena.

 

 1. 5. 1 Omluvy – mob. 774 628 736
 1. Předem známou nepřítomnost dítěte oznámí učitelce zákonní zástupci okamžitě. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, oznámí ji neprodleně, nejpozději do dvou dnů telefonicky, zprávou SMS.
 2. Omluvy na tentýž den přijímá škola pouze do 7.30 hodin, osobně, zprávou SMS, nebo telefonicky.
 3. Pokud rodiče opakovaně nedodržují provozní řád mateřské školy, bude tatok vyloučení dítěte z docházky do mateřské školy.
 4. skutečnost brána jako porušování školního řádu a může být podkladem

 

 

6         Organizace dne v mateřské škole

 

Denní režim

7.00 –   8.15             příchod do MŠ, volné hry, individuální práce s učitelkou

8.15 –   8.30             komunikativní kruh

8.30 –   8.45             ranní cvičení

8.45 –   9.00             osobní hygiena, svačina

9.00 – 10.00            činnosti zaměřené na jednotlivé oblasti vzdělávání

10.00 – 12.00           pobyt venku – vzdělávací činnosti, volné hry, tematické vycházky apod.

11.45 – 12.30            osobní hygiena, oběd

12.30 – 14.30             odpočinek dětí, klidový režim ( hry u stolečku pro děti, které již nemají potřebu spánku)

14.30 – 14.45             osobní hygiena, svačina

14.45 – 17.00              volné hry,  rozcházení dětí

 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činnosti dětí, jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřeně dlouhé intervaly mezi jednotlivými jídly a dostatečný pobyt venku. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu.

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

 

 

6.1.                 Řízené činnosti, pobyt venku

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou, probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí.

Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí, přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod -10 stupňů C). V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek do okolí.

 

 1. 2. Odpolední odpočinek

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.

 

 1. 3. Zotavovací pobyty

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

 

 1. 4. Akce školy

 

Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných mateřskou školou. Písemnou formou na nástěnkách, na webových stránkách školy a ústním sdělením. Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně, prostřednictvím stanoveného formuláře. Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.

Pro dítě, jehož zákonný zástupce nesouhlasí s jeho účastí, zajistí v případě potřeby, po dobu akce dohled pracovníka školy.

 

7    Stravování dítěte, úplata za školní stravování

 1. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/ 2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.
 2. Rozsah stravování dítěte v mateřské škole stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte a to tak, aby dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, se stravovalo vždy.
 3. Dítě v mateřské škole v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, ve třídě s celodenním provozem. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitaminové nápoje, minerálky) Děti mají možnost při pocitu žízně samostatně dodržovat pitný režim ve třídě MŠ.
 4. První den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole se pro účely výše uvedené vyhlášky považuje za pobyt ve škole.
 5. Přihlašování, odhlašování obědů se provádí den předem, nebo daný den do 6.30 hodin ve školní jídelně v Mníšku pod Brdy e-mail: jídelna.mnisek@seznam.cz, pí Charvátová tel: 607 828 721
 6. Přihlašování, odhlašování svačin v MŠ do 7.30 hod. osobně, SMS, mob: 774 628 736
 7. Neodhlášené obědy propadají.
 8. Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd ve školní jídelně v mateřské škole ve 12.00 hodin, do vlastní přinesené nádoby. Pouze první den nemoci. Na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit
 9. Podávání svačin:         9.00 hodin, 14.30 hodin
 10. Podávání oběda:        12.00 hodin

 

 1. 1. Úplata za školní stravování:

 

Úplata za stravné se řídí výší finančního normativu a činí

 • dopolední svačina:            9,- Kč (výdejna MŚ)
 • odpolední svačina:            9,- Kč (výdejna MŠ)
 • hlavní jídlo:                      22,- Kč (dovoz z jídelny ZŠ v Mníšku pod Brdy)

Úplata za školní stravování je splatná, na běžný účet mateřské školy

č.:   4309742369/0800 + variabilní symbol dítěte,

do poznámky jméno dítěte + stravné

 

V září formou zálohy 880,- Kč hotově v MŠ, v obě od 12.30 do 13.00 hod. nebo na účet do 15. 9. 2016, v následujících měsících do 15. dne v měsíci, pouze na účet, stravné bude dorovnáno (poníženo o nečerpanou stravu) a účtována pouze čerpaná strava -týká se obědů.

Podle vyhlášky č. 107/ 2005 Sb., o školním stravování je mateřská škola povinna zajistit dítěti s celodenní docházkou 3 jídla – přesnídávku, oběd a svačinu.

Tato jídla budou dětem poskytnuta, děti, které půjdou po obědě si svačinu odnesou s sebou domů.

 

7. 2.            Úplata za předškolní vzdělávání

 

 • Výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, základní částka pro školní rok 2016/2017   Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne měsíce na běžný účet mateřské školy.do poznámky jméno dítěte + školné     č.ú. :        4309742369/0800 +variabilní symbol dítěte, částka činí      600,- Kč měsíčně.

 

 1. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, jedná se o děti, které v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 dovrší 6 let věku.
 2.  Děti s odkladem školní docházky, které vyčerpaly 12 měsíců bezúplatné docházky do mateřské školy, mají povinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání ve stanovené výši.
 3.  V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se úplata poměrně sníží (§ 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

7.3. Osvobození od úplaty

  1. Od úplaty je osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§4 odst.2 zákona č. 111/2006 Sb.,o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů), zákonný zástupce dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy.Sleva na daniVšechny platby probíhají bezhotovostním převodem na účet č. 4309742369/0800 termín platby: do 15. dne předcházejícího měsíce.
  2. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení školního řádu a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1).
  3. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v odstavci 1, žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu u vedeného v odstavci 1, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy ředitelka o žádosti rozhodne.

8     Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 1. Přijímání dětí do mateřské školy se provádí zpravidla v květnu, zápisem k předškolnímu vzdělávání k 1. září příslušného školního roku.
 2. Den, čas a dobu pro podání žádosti o přijetí  předškolnímu vzdělávání vyhlašuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni formou propagačních materiálů (na webových stránkách školy, na nástěnkách apod.) v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.
 3. Žádost o přijetí si mohou zákonní zástupci stáhnout 1 měsíc před zápisem z webových stránek, nebo vyzvednout v tištěné formě v mateřské škole: Mateřská škola Jíloviště, U Hřiště 281, Jíloviště – 252 02
 4. Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita.
 5. Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte, k předškolnímu vzdělávání na základě dále uvedených a stanovených podmínek a kritérií.8. 1.     K žádosti je nezbytné doložit:
 • doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci;
 • písemné vyjádření školského poradenského zařízení a ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost v případě dítěte se zdravotním postižením;
 • rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte, který není státním občanem ČR;
 1. 2. Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
 1. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. Podmínkou je, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Jsou přijímány děti, které jsou státními občany ČR, nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské Unie.
 2. Je způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP (§ 4 a 5 školského zákona).
 3. Při přijímání je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;
 4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou, občany EU, ani jejich rodinní příslušníci, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, popř. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany. Doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ, (§20 zákona)
 5. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v souladu s § 34 odst. 4, školského zákona.
 6. K přijetí dítěte se zdravotním postižením je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
 7. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku na uvolněné místo.
 1. 3. Zkušební pobyt

Zkušební pobyt docházky dítěte do mateřské školy, k ověření jeho schopností přizpůsobit se podmínkám mateřské školy je tříměsíční, tj. 90 dní čisté docházky dítěte.

 1. 4. Předčasné ukončení předškolního vzdělávání

Ředitel školy může po předchozím upozornění, písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 1. a) Se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání, po dobu delší než dva týdny.
 2. b) Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.
 3. c) Ukončení předškolního vzdělávání doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.
 4. d) Zákonný zástupce opakovaně (min. 2x za sebou) neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

9     Přerušení provozu

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem, omezit, nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení, nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka na vývěsce mateřské školy neprodleně potom, co o omezení, nebo přerušení provozu rozhodne.

 1. 1. Provoz mateřské školy v červenci a srpnu

Provoz MŠ bývá zpravidla přerušen. Rozsah omezení, nebo přerušení stanoví ředitelka po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení, nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole, nejméně 2 měsíce předem.

10      Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

10.1     Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje dětem nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Za bezpečnost a ochranu zdraví dětí odpovídají pedagogičtí pracovníci.
 2. Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3, nebo při specifických činnostech (např. sportovních, tematických vycházkách, návštěvách divadel a galerií, výletech apod.) určí ředitel školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, nebo jiného pracovníka školy.
 3. Učitelky ve třídách průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování ve třídě i při pobytu venku, při sportu a zacházení s předměty, nářadím, náčiním a sportovními pomůckami apod. Průběžně je seznamují s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě.
 4. Zákonní zástupci dítěte mají povinnost sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání, v případě onemocnění. Při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona.
 5. Mateřské škole v souladu s právními předpisy je dáno nejen právo, ale také povinnost odmítnout sem zařazené dítě, pokud jeví zřejmé známky přenosné nemoci.
 6. Pokud musí dítě pravidelně užívat léky (v případě, že by dítěti hrozila vážná újma na zdraví) i v době pobytu ve škole, budou mu podávány pedagogickými pracovníky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte včetně podrobných informací o nezbytném postupu při jejich podávání od ošetřujícího dětského lékaře či specialisty. V ostatních případech nebudou dětem žádné léky ve škole podávány.

10.2     První pomoc a ošetření

Nemoc:          

Pokud pedagog, nebo zaměstnanec školy shledá u dítěte známky onemocnění (teplota, bolest hlavy, zvracení, průjem) ihned telefonicky informuje zákonné zástupce, aby si dítě neprodleně vyzvedli. Do vyzvednutí zajistí oddělení dítěte od ostatních a zajištění dohledu zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)

 

Úraz:  

 1. Při úrazu dítěte jsou všichni zaměstnanci školy povinni okamžitě poskytnout pomoc. V případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného dítěte do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonného zástupce postiženého dítěte.
 2. Každý úraz je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 64/2005 Sb.,“O evidenci úrazů dětí, žáků a studentů“, ve znění pozdějších předpisů, zaznamenáván do knihy úrazů. Záznam o úrazu vyhotoví škola, jde-li o úraz, jehož důsledkem vznikla nepřítomnost dítěte v mateřské škole zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů. Na žádost zákonného zástupce dítěte nebo orgánů uvedených v § 4 vyhlášky vyhotoví škola záznam i o úrazu u kterého nevznikla nutnost nepřítomnosti dítěte ve škole.
 3.  Pokud se jedná o drobný úraz, jsou rodiče informováni ústně a průkaznou písemnou formou.
 4. Nebezpečné předměty: dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí (nože, meče, pistole atd.) Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.) V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu.
 1. 3. Ochrana před návykovými látkami

Ve všech prostorách školy je zakázáno kouřit a požívat alkohol a jiné návykové látky podle §8 odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. 4. Pobyt mimo MŠ

Při přesunech dětí mimo území MŠ se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu. Před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné překážky a věci (sklo, hřebíky, plechovky, injekční stříkačky apod…)

 

11.      Ochrana před sociálně patologickými jevy

 1. Výchovně vzdělávací působení na děti, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou nenásilnou formou, přiměřeně jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, TV, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí budou provádět pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech, s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.
 3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

12.      Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 1. Po dobu pobytu dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.
 2. Osobní věci dětí jsou uloženy v šatně na háčku a poličce označených značkou, která byla dítěti přidělena. Doporučujeme všechny věci dětí podepsat.
 3. Povinnost všech zaměstnanců, zákonných zástupců i dětí je chránit a nepoškozovat majetek školy.

 

13.      Ostatní činnosti mateřské školy

13. 1.             Zájmové kroužky

Mateřská škola, se souhlasem zřizovatele, v rámci doplňkové činnosti může zřizovat zájmové kroužky.

 1. 2. Zotavovací pobyty, školní výlety

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety, tematické vycházky, návštěvy divadel, galerie a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

14       Závěrečná ustanovení

 1. Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od:
 2. 1. 9. 2016
 3. Změny a dodatky školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím účinnosti s nimi budou seznámeni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí
 4.  Odpovědný zástupe dítěte je povinen se prokazatelným způsobem seznámit s řádem školy nejpozději do 14 dní od doby zahájení docházky dítěte do mateřské školy, nebo do 14 dnů po jeho úpravě.
 5. Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v šatně na hlavní nástěnce, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí.
 6.  S vybranými částmi byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala rozumovým schopnostem dětí.