Jedná se o nově postavenou, přízemní budovu s kapacitou 28 dětí. Škola poskytuje vzdělávání i stravování. Třída je vybavená dětským nábytkem, hračkami i pomůckami. Učitelky jsou plně kvalifikované a pracují s dětmi podle školního vzdělávacího plánu, který vychází z RVP PV a je vytvořen podle konkrétních podmínek školy.

Školka se nachází v obci Jíloviště, v těsném sousedství fotbalového hřiště. Má svou zahradu s herními prvky, nabízí se i možnost navštívit obecní hřiště a blízký les.
Díky svému umístění na okraji Brdských hor, jsou děti v úzkém kontaktu s přírodou

Filozofie školy:

Harmonický rozvoj dítěte v bezpečném a pozitivně motivovaném prostředí s dostatkem podnětů a kladných vzorů. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založená naše společnost. Kvalitní příprava dětí na další stupeň vzdělávání. Aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.

Vize

Předškolní výchova bude doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání bude smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči. Bude usilovat, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě.
Bude rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu. Napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

ŠVP Mateřské školy Jíloviště je vypracován v souladu s RVP PV vydaného MŠMT a v souladu s obecně platnými právními předpisy.

  • Akceptuje přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku a promítá je do obsahu, forem a metod vzdělávání.
  • Umožňuje rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. Součástí vzdělávání je tvorba portfolia dítěte, které umožňuje sledovat jeho rozvoj a pokroky a pracovat s ním podle osobnostně orientovaného modelu výchovy.
  • Zaměřuje se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání.
  • Využívá metody prožitkového a situačního učení, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat a získávat nové zkušenosti a dovednosti.

Mise:
Dítě dosáhlo všechny požadované kompetence a je schopné pokračovat v dalším vzdělávání na vyšším stupni.
Dítě si vytvořilo základní elementární poznatky v interpersonálních a extrapersonálních oblastech.
Dítě chápe a respektuje hodnoty a normy uznávané naší společností.

Přijaté děti do MŠ 2020

Dobrý den, prozatím byly přijaty tyto děti.

Pokud se uvolní místo ve školce odchodem nějakého žáka, nebo nenastoupením do MŠ, budou přijaty i děti pod čarou.

 

1.   1/20

2.   2/20

3.   3/20

4.   4/20

5.   5/20

6.   6/20

7.   7/20

8.   8/20

________________

9.   9/20

10.  11/20

Přijímání přihlášek k zápisu 2020

Přijímání přihlášek k zápisu se bude konat v období od 2.5.2020 do 16.5.2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců (mimořádné opatření k ochranně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem)

Podání žádosti je možné :
a) poštou na adresu
MŠ Jíloviště
U Hřiště 281
Jíloviště 252 02

b) vhozením do schránky MŠ Jíloviště na tutéž adresu

Bude brán zřetel pouze na přihlášky doručené v období od 2.5.2020 do 16.5.2020 na přihlášky doručené později se nebude brát již zřetel.

Přihláška bude obsahovat:
1) vyplněný formulář přihláška do MŠ

2) Čestné prohlášení o očkování
3) kopie očkovacího průkazu
4) Kopie rodného listu dítěte
5) evidenční list dítěte (vyplněné obě strany a pokud bude možno potvrzené i od lékaře)

– toto vše bude dáno v obálce a odesláno poštou do MŠ. Hned jak přijmeme žádost o přijetí dítěte vystavíme dítěti registrační číslo, které Vám následně bude zasláno SMS zprávou na telefon uvedený v žádosti o přijetí .
Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve venkovní vitríně školky do 25.5.2020. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno pod registračními čísly, které obdržíte.
Termín odvolání proti rozhodnutí je do 15.6.2020.
Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměny písemně.

 

Čestné prohlášení o očkování

 

Kritéria pro přijetí

 

Přihláška do MŠ

 

Evidenční list