Zápis do MŠ  Jíloviště na školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ Jíloviště proběhne ve středu 10.5.2023 od 15:30 do 16:30hod. v budově MŠ osobně.

Sebou přinést přihlášku k přijetí do MŠ, kopie rodného listu a řádně vyplněný evidenční list včetně potvrzení ( str. 2 evidenční list) od pediatra o splnění povinného očkování dle zákona § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto dokumentů nelze dítě ke vzdělávání v MŠ přijmout.  Každému uchazeči bude na místě přiděleno evidenční číslo na základě kterého zjistíte do konce měsíce května na webových stránkách MŠ Jíloviště zda bylo dítě přijato či nikoliv.

Kritéria pro přijetí.

Děti budou přijaté v tomto pořadí:
– první děti předškolního věku
– dále děti s trvalým pobytem v obci Jíloviště
– pro doplnění děti z oblastí (Klínec, Trnová, Černolice) ve   
   věku od 2 do 6ti let a to od nejstaršího po nejmladší


Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok – rozhodnutí je v kompetenci ředitele.
Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu.